Regulamin

Właścicielem niniejszego sklepu internetowego jest:

INSTYTUT WŁÓKIEN NATURALNYCH i ROŚLIN ZIELARSKICH PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
ul. Wojska Polskiego 71B 
PL 60-630 Poznań, Poland 

e-mail: shop@iwnirz.pl 
/ preferowana forma kontaktu/ 

tel.: (+48 61) 84 55 823
NIP: 7811830940 Regon: 301027411 
Nr konta: 76 1560 0013 2895 4995 5000 0004
 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

I. Definicje

 

1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego sklep.iwnirz.pl

5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.sklep.iwnirz.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie internetowym;

7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Instytutem Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827);

9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

II. Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.sklep.iwnirz.pl

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Sklep internetowy, działający pod www.sklep.iwnirsz.pl, prowadzony jest przez: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich PIB ul. Wojska Polskiego 71 b, 60-630 Poznań, NIP: 7811830940, REGON: 301027411. Sąd Rejonowy dla Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000321899.

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności

4.1 zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

4.2 warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego

4.3 zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich PIB zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.sklep.iwnirz.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

9. Akceptując ten regulamin klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie podczas rejestracji danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celach związanych z działalnością Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich PIB, tj. w celach marketingowych, promocji, analiz w systemach informatycznych, kartotekach, księgach, skorowidzach, wykazach i innych zbiorach ewidencyjnych. Zgoda, o której mowa wyżej, obejmuje również przetwarzanie danych osobowych Klienta w przyszłości przez Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich PIB, jeżeli nie zmieni się cel przetwarzania. Klient ma prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich przetwarzania.

10. Wszelkie znaki towarowe i nazwy wykorzystane w ramach prezentacji produktów użyte zostały jedynie w celach informacyjnych oraz w celach identyfikacji produktu.

11. Informacje zawarte w sklepie internetowym nie można traktować jako porady lekarskiej bądź farmaceutycznej ani wskazówki do leczenia. Opisy towarów mają tylko i wyłącznie charakter poglądowy. Jedyną odpowiednią osobą dla wskazania terapii i zastosowania produktów jest lekarz.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 

1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

4. Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich - PIB może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

4.1 podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

4.2 dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu internetowego,

4.3 dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich - PIB za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich - PIB.

5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich - PIB.

6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie

7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

7.1 Nie dostarczania i nie przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

7.2 korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

7.3 niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

7.4 korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich - PIB.

7.5 korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

7.6 korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

7.7.Usługi oferowane przez sklep internetowy dostępne są tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.sklep.iwnirz.pl, dokonać wyboru produktu znajdującego się w ofercie podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, a przed wysłaniem Zamówienia, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia, stanowiące informacje, jakich udzielić należy bezpośrednio przed złożeniem zamówienia, będzie zawierać informacje dotyczące

4.1 dokładnego opisu przedmiotu zamówienia zawierającego istotne cechy towaru,

4.2 jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz ze wszystkimi częściami składowymi ceny, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

4.3 wybranej metody płatności,

4.4 wybranego sposobu dostawy

5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Instytutem Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich - PIB Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną: sklep.iwnirz.pl – zamówienie numer, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Wiadomość, o której mowa w zdaniu poprzedzającym stanowi potwierdzenie zawarcia umowy.

8. Klient wraz z wiadomością e-mail, o której mowa w ust. 7 otrzymuje informację o sposobie i terminie wykonania prawa do odstąpienia od umowy, której wzór stanowi załącznik nr 1 oraz wzór formularza zawierającego oświadczenie o odstąpieniu od umowy stanowiącego załącznik nr 2.

9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości email, o której mowa w ust. 7.

10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

V. Dostawa

 

1. Standardowa dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Koszty dostawy wynoszą: 16 zł (brutto) przy przedpłacie przelewem lub 19 zł (brutto) przy zapłacie przy odbiorze (pobranie). Dodatkowo koszty dostawy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym zostaną również wskazane w czasie składania Zamówienia. Odbiór osobisty możliwy w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8-16 i w soboty w godz. 9-14, w sklepie stacjonarnym IWNiRZ-PIB przy ul. Wojska Polskiego 71B w Poznaniu.

3. Termin dostawy wynosi od 1 do 5 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez obsługę sklepu Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich - PIB potwierdzenia zrealizowania zamówienia.

4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia wraz z informacją o istotnych elementach zamówienia oraz faktury VAT lub paragonu fiskalnego.

 

VI. Ceny i metody płatności

 

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT

2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

2.1 przelewem na numer konta bankowego: GETIN Bank 76 1560 0013 2895 4995 5000 0004; z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich - PIB zamówienie jest przekazywane do realizacji,

2.2 płatnością w systemie za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl,

2.3 zapłatą kartą kredytową za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl,

2.4 przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze towaru.,

 

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 

1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów Ustawy o prawach konsumenta – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podawania przyczyny, składając oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich - PIB podany w niniejszym Regulaminie.

2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.

4. Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich - PIB ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy.

5. Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich - PIB może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich - PIB nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Instytutowi Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich - PIB niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży na poniższy adres: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich - PIB, ul. Wojska Polskiego 71b, 60-630 Poznań.

7. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich - PIB przed upływem tego terminu. W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich - PIB informuje Klienta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu. Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich - PIB dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.

8. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

9.Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

 

1. Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich - PIB jest obowiązany dostarczyć towar bez wad. W razie niezgodności towaru z umową w celu dokonania reklamacji należy zawiadomić o tym fakcie Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich - PIB dołączając do pisemnej reklamacji dokument sprzedaży i reklamowany produkt. Zgłoszona reklamacja obejmująca oświadczenie o obniżeniu ceny, żądanie naprawy lub wymiany towaru na nowy zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni. Zasady rozpatrywania reklamacji Klienta określają obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego (art. 556 i następne) i inne obowiązujące przepisy prawa.

2. O sposobie rozpoznania reklamacji Klient zostanie powiadomiony na piśmie na adres e-mail bądź adres zamieszkania. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.

3. Sposób załatwienia reklamacji rozpatrzonych pozytywnie będzie ustalany z klientem telefonicznie a dowodem jej załatwienia będzie podpis klienta na liście przewozowym przesyłki reklamacyjnej.

4. Klient traci uprawnienia z tytułu niezgodności towaru żywnościowego/suplementu diety z umową, jeżeli nie zawiadomi o tym sprzedawcy przed upływem daty minimalnej trwałości towaru lub terminu jego przydatności do spożycia.

 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 

1. Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich - PIB podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich - PIB o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich - PIB, ul. Wojska Polskiego 71 b, 60-630 Poznań, mailowo pod adres shop@iwnirz.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

5. Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich PIB zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

6. Klient ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

X. Postanowienia końcowe

 

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Instytutem Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich - PIB a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Instytutem Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich - PIB a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich - PIB.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

Załącznik nr 1

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich - PIB z siedzibą w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 71 b, 60-630 Poznań, adres email: shop@iwnirz.pl, tel.  (61) 8455864, (61) 8455800 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

3. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich - PIB zwraca Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich - PIB został poinformowany o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 

Załącznik nr 2 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich - PIB z siedzibą w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 71 b, 60-630 Poznań, adres email: shop@iwnirz.pl, tel.  (61) 8455896, (61) 8455800

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

  • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):...................
  • Imię i nazwisko konsumenta(-ów):...................
  • Adres konsumenta(-ów):...................
  • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)...................
  • Data:...................